WebHostingTalk

UKE: Sprawozdanie z retencji danych

Na mocy art. 180g ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do 31 stycznia 2014 r. jest zobowiązany do złożenia Prezesowi UKE informacji dotyczącej ilości przypadków udostępniania uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej oraz sądom i prokuratorom danych retencyjnych w 2013 roku.

Informację powyższą przedsiębiorcy składają za pomocą nowego formularza, którego wzór został określony w Rozporządzeniu  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r., w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępnienia danych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1201).

Przekazanie informacji, o której mowa powyżej jest obligatoryjne, nawet wówczas gdy przedsiębiorca nie był adresatem wniosków lub żądań udostępnienia danych retencyjnych. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 28 ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełni powyższego obowiązku poprzez niezłożenie formularza lub złożenie go po 31 stycznia 2014 r. podlega karze pieniężnej w wysokości określonej w art. 210 ust. 1 ustawy.

Z dniem 21 stycznia 2013 roku, nastąpiła istotna zmiana przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych. Zmiana dotyczyła skróconego okresu obowiązkowego przechowywania danych retencyjnych. Obecnie okres ten wynosi 12 miesięcy.

Na skutek powyższego zmieniony został wzór formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi UKE informacji o udostępnianiu danych retencyjnych w roku poprzednim. Formularz został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r., w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępnienia danych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 11 października 2013 r. pod pozycją 1201. Rozporządzenie to zastępuje nie obowiązujące już Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 3 poz. 15). Tym samym wzór formularza obowiązujący w latach 2010-2012 jest już nieaktualny.

Za pomocą formularza przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są co roku, do 31 stycznia, składać do Prezesa UKE, za rok poprzedni informację o:

  1. łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  2. czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie;
  3. łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o których mowa w pkt 2, nie mogły być zrealizowane.

Uzyskane w ten sposób informacje Prezes UKE przekazuje Komisji Europejskiej (zgodnie z art. 180g ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego).

Źródło oraz więcej informacji: http://uke.gov.pl/przypominamy-o-sprawozdaniach-w-zakresie-retencji-danych-za-2013-rok-13251

Chmura tagów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *